د لوړو زده کړو وزارت او د افغانستان د خصوصي لوړو زده کړو د پوهنتونونو او موسسو د ګډ پلاوي غونډه د رازي د لوړو زده کړو له موسسې څخه جوړه شوه.

1 thought on “د لوړو زده کړو وزارت او د افغانستان د خصوصي لوړو زده کړو د پوهنتونونو او موسسو د ګډ پلاوي غونډه د رازي د لوړو زده کړو له موسسې څخه جوړه شوه.”

Comments are closed.