ګالري

بیلونه او مقررات

ای کتابتون

د زده کونکي پورټال

د امتحان پایلې

پایلې کانکور

راتلونکي پیښې

روز جهانی معلم (سال ۱۴۰۰)
کمپاین نهال شانی دانشگاه جامی (همه ساله)
آغاز امتحانات نهایی سمستر بهاری ۱۴۰۰
روز جهانی جوانان (سال ۱۴۰۰)

اعلانونه

د پوهنتون خبرونه