پیښې

روز جهانی معلم (سال ۱۴۰۰)

روز جهانی معلم (سال ۱۴۰۰)روز جهانی معلم (سال ۱۴۰۰)روز جهانی معلم (سال ۱۴۰۰)روز جهانی معلم (سال ۱۴۰۰)روز جهانی معلم (سال ۱۴۰۰)روز جهانی معلم (سال ۱۴۰۰)روز جهانی معلم (سال ۱۴۰۰)روز جهانی معلم (سال ۱۴۰۰)روز جهانی معلم (سال ۱۴۰۰)روز جهانی معلم (سال ۱۴۰۰)روز جهانی معلم (سال ۱۴۰۰)روز جهانی معلم (سال ۱۴۰۰)روز جهانی معلم (سال ۱۴۰۰)روز جهانی معلم …

روز جهانی معلم (سال ۱۴۰۰) Read More »

د 1401 پسرلي سمستر د پیل اعلان

#خبرتیاوې د رازی لوړو زده کړو موسسې د پام وړ استادان او محصلین په داسې حال کې چې د نوي ښوونیز کال مبارکي او ګرانو زده کوونکو ته د بریالیتوب هیله کوم؛ ګرانو محصلینو ته خبر ورکول کیږي چې د 1401 کال د پسرلني سمستر ټول کورسونه به د شنبې په ورځ (6/1/1401) پیل شي. …

د 1401 پسرلي سمستر د پیل اعلان Read More »

آغاز امتحانات نهایی سمستر بهاری ۱۴۰۰

آغاز امتحانات نهایی سمستر بهاری ۱۴۰۰آغاز امتحانات نهایی سمستر بهاری ۱۴۰۰آغاز امتحانات نهایی سمستر بهاری ۱۴۰۰آغاز امتحانات نهایی سمستر بهاری ۱۴۰۰آغاز امتحانات نهایی سمستر بهاری ۱۴۰۰آغاز امتحانات نهایی سمستر بهاری ۱۴۰۰آغاز امتحانات نهایی سمستر بهاری ۱۴۰۰آغاز امتحانات نهایی سمستر بهاری ۱۴۰۰آغاز امتحانات نهایی سمستر بهاری ۱۴۰۰

روز جهانی جوانان (سال ۱۴۰۰)

روز جهانی جوانان (سال ۱۴۰۰)روز جهانی جوانان (سال ۱۴۰۰)روز جهانی جوانان (سال ۱۴۰۰)روز جهانی جوانان (سال ۱۴۰۰)روز جهانی جوانان (سال ۱۴۰۰)روز جهانی جوانان (سال ۱۴۰۰)روز جهانی جوانان (سال ۱۴۰۰)روز جهانی جوانان (سال ۱۴۰۰)روز جهانی جوانان (سال ۱۴۰۰)