پیښې

روز جهانی معلم (سال ۱۴۰۰)

روز جهانی معلم (سال ۱۴۰۰)روز جهانی معلم (سال ۱۴۰۰)روز جهانی معلم (سال ۱۴۰۰)روز جهانی معلم (سال ۱۴۰۰)روز جهانی معلم (سال ۱۴۰۰)روز جهانی معلم (سال ۱۴۰۰)روز جهانی معلم (سال ۱۴۰۰)روز جهانی معلم (سال ۱۴۰۰)روز جهانی معلم (سال ۱۴۰۰)روز جهانی معلم (سال ۱۴۰۰)روز جهانی معلم (سال ۱۴۰۰)روز جهانی معلم (سال ۱۴۰۰)روز جهانی معلم (سال ۱۴۰۰)روز جهانی معلم …

روز جهانی معلم (سال ۱۴۰۰) Read More »

کمپاین نهال شانی دانشگاه جامی (همه ساله)

کمپاین نهال شانی دانشگاه جامی (همه ساله)کمپاین نهال شانی دانشگاه جامی (همه ساله)کمپاین نهال شانی دانشگاه جامی (همه ساله)کمپاین نهال شانی دانشگاه جامی (همه ساله)کمپاین نهال شانی دانشگاه جامی (همه ساله)کمپاین نهال شانی دانشگاه جامی (همه ساله)کمپاین نهال شانی دانشگاه جامی (همه ساله)کمپاین نهال شانی دانشگاه جامی (همه ساله)کمپاین نهال شانی دانشگاه جامی (همه ساله)کمپاین …

کمپاین نهال شانی دانشگاه جامی (همه ساله) Read More »

آغاز امتحانات نهایی سمستر بهاری ۱۴۰۰

آغاز امتحانات نهایی سمستر بهاری ۱۴۰۰آغاز امتحانات نهایی سمستر بهاری ۱۴۰۰آغاز امتحانات نهایی سمستر بهاری ۱۴۰۰آغاز امتحانات نهایی سمستر بهاری ۱۴۰۰آغاز امتحانات نهایی سمستر بهاری ۱۴۰۰آغاز امتحانات نهایی سمستر بهاری ۱۴۰۰آغاز امتحانات نهایی سمستر بهاری ۱۴۰۰آغاز امتحانات نهایی سمستر بهاری ۱۴۰۰آغاز امتحانات نهایی سمستر بهاری ۱۴۰۰

روز جهانی جوانان (سال ۱۴۰۰)

روز جهانی جوانان (سال ۱۴۰۰)روز جهانی جوانان (سال ۱۴۰۰)روز جهانی جوانان (سال ۱۴۰۰)روز جهانی جوانان (سال ۱۴۰۰)روز جهانی جوانان (سال ۱۴۰۰)روز جهانی جوانان (سال ۱۴۰۰)روز جهانی جوانان (سال ۱۴۰۰)روز جهانی جوانان (سال ۱۴۰۰)روز جهانی جوانان (سال ۱۴۰۰)