ختم قرآن کریم امروز مورخ ۲۵/۹/۱۴۰۰ بااشتراک محصلین گرامی پوهنحی تکنالوژی برگزارگردید.

ختم قرآن کریم امروز مورخ ۲۵/۹/۱۴۰۰ بااشتراک محصلین گرامی پوهنحی تکنالوژی برگزارگردید.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.