دیدگاه و ماموریت موسسه تحصیلات عالی رازی

دیدگاه

مؤسسه تحصیلات عالی رازی در نظر دارد یک سیستم تحصیلی خصوصی با کیفیت غیر سیاسی عاری از هر نوع تعصب و برابری با معیار های اکادمیک را ایجاد کند که مجهز به تکنالوژی نوین و دارای مدیریت عالی بوده در سطح کشور دارای اعتبار و جایگاه برجسته بوده باشد و از طریق تدریس، تحقیق و عرضه خدمات به ا فراد جامعه افغانستان مصدر خدمت گردد.

ماموریت

مؤسسه تحصیلات عالی رازی به عنوان یک مؤسسه تحصیلی پیشتاز در رشته های مورد نیاز در تولید و ترویج علم و پاسخگویی به نیاز های جامعه افغانی متعهد میباشد، ماموریت این مؤسسه در حال حاضر مصروف ارایه خدمات آموزشی، تحقیقی، فناوری، نشراتی، مشاوره به جامعه علمی، متقاضیان آموزش عالی را تشکیل میدهد.

پوهنحی قابلگی

دیدگاه (Vision)

پوهنحی قابلگی موسسه تحصیلات عالی رازی برای حصول بهترین مقام علمی ِ تحقیقی در میان موسسه های خصوصی کشور و منطقه تلاش می کند تا یک مرکز عالی استندرد تربیوی قابله های مسلکی در خصوص صحت مادران باشد.

ماموریت (Mission)

تربیت قابله های مسلکی در عرصه های علمی و تحقیقاتی منطبق بر استندرد های جهانی در جهت بالا بردن سلامت زنان جامعه. پوهنحی قابلگی موسسه تحصیلات عالی رازی یک نهاد علمی و تحقیقاتی خصوصی در کشور است. و برای خدمت گزاری عام مردم بدون در نظر گرفتن ملیت، نژاد ٫ مذهب و زبان در جهت تقدیم نمودن قابله های مسلکی در آینده به جامعه تلاش نموده و روابط حسنه را با تمام موسسه تحصیلی داخلی ایجاد نماید.

پوهنحی تکنالوژی

دیدگاه (Vision)

پوهنحی تکنالوژی طبی با تطبیق سیستم ایجاد شده تحصیلی با کیفیت ، معیاری وغیرسیاسی مطابق با معیارهای اکادمیک منطقوی عاری از هر نوع تعصبات از طریق تدریس، تحقیق و عرضه خدمات به ا فراد جامعه افغانستان مصدر خدمت گردد.

ماموریت (Mission)

پوهنحی تکنالوژی طبی به عنوان پوهنحی الگو در سطح کشور،متعهد می باشد تا تکنالوژیست های ماهر، خلاق و کارآمد ، مسئوليت پذير ، متعد و پاسخگو در سطح لیسانس را به نحوی تربیت کند که بتوانند خدمات خود را در حوزه های تشخیص امراض، آموزش، پژوهش و مديريت جامعه نگر، با کيفيت و مبتنی بر شواهد، بر اساس نياز جامعه و منطبق با استانداردهای کشور در سطوح مختلف صحت وتشخیص درحوزه صلاحیت ومسلک خویش درجامعه ارائه نمایند.