پیام تبریکی عید سعید اضحی

از روز جهانی قابله‌ها درتاریخ ۲۱ ثور در موئسسه تحصیلات عالی رازی تجلیل به‌عمل آمد.
جای بسا افتخار است که امروز ازموجودیت وبرکت قابله های مسلکی میزان مرگ ومیر مادران ونوزادان درافغانستان کاهش چشمگیری نموده است که خوشبختانه مؤسسه تحصیلات عالی رازی ،انستیتوت علوم صحی رازی وانستیتوت علوم صحی نوی رازی دراین مسیر نقش برجسته داشته وهمه ساله به تعداد زیادی قابله های مسلکی وآموزش دیده درجامعه تقدیم نموده است.
به همین لحاظ پوهنحی قابلگی مؤسسه تحصیلات عالی رازی به پاس زحمات خستگی ناپذیراستادان مربوطه ومحصلین ممتاز خویش،از چنین روز تجلیل وگرامیداشت به عمل آورد.
باحترام
ریاست پوهنحی قابلگی مؤسسه تحصیلات عالی رازی