برگزاری ختم قرآن کریم توسط محصلین پوهنحی قابلگی عالی مؤسسه تحصیلات عالی رازی.

برگزاری ختم قرآن کریم توسط محصلین پوهنحی قابلگی عالی مؤسسه تحصیلات عالی رازی.

 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.