دیدارهیئت مشترک وزارت محترم تحصیلات عالی واتحادیه پوهنتون ها وموئسسات تحصیلات عالی خصوصی افغانستان ازموئسسه تحصیلات عالی رازی.

دیدارهیئت مشترک وزارت محترم تحصیلات عالی واتحادیه پوهنتون ها وموئسسات تحصیلات عالی خصوصی افغانستان ازموئسسه تحصیلات عالی رازی.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.